Agenda

Er is  iedere vrijdag van 9:15 tot 12:30 uur gelegenheid bij Bridgeclub ’t Geyn
om  te bridgen bij de Tennisvereniging TVV, Anemoonstraat 68a, Nieuwegein.

Voor meer info:harry.tersteeg@yahoo.com of 030-60608

Bridgeclub ’t Geyn
Coronaprotocol (versie 8 september 2020)
Het bestuur van BC ’t Geyn,
Overwegende, dat het coronavirus het noodzakelijk maakt om voorzieningen en maatregelen te treffen en spelregels op te stellen om het bridgen zo verantwoord mogelijk te kunnen laten plaatsvinden;
gelezen de ‘Algemene richtlijnen van het RIVM in het kader van de coronabestrijding’, de ‘Noodverordening van de Veiligheidsregio Utrecht van 30 juni 2020’, het ‘Algemeen protocol verantwoord sporten van de NOC/NSF’ van 1 juli 2020, en ook de adviezen van de Nederlandse Bridge Bond;
b e s l u i t:
vast te stellen het
‘Protocol verantwoord bridgen bij BC ’t Geyn’.
1. In tegenstelling tot wat we gewend zijn, moeten de leden liefst zo vroeg mogelijk, maar in ieder geval donderdag voor 17.00 uur doorgeven aan de wedstrijdleider of zij op vrijdag wel of niet aanwezig zijn. Dit kan zoveel mogelijk per email of bij uitzondering telefonisch (door inspreken op voicemail). De wedstrijdleider bekijkt welke vaste koppels er zijn en wie zich individueel heeft opgegeven en zal deze persoon zo mogelijk koppelen aan een ander lid. Ingeval je graag met een bepaald ander lid wil spelen, vragen we je dit meteen aan te geven. Gedurende de zomerdrives is er geen sprake van vrije inloop.
2. Uitgangspunt blijft, zoals het RIVM al langer aangeeft, dat je thuisblijft als je één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 graden) tot je volledig hersteld bent en 24 uur klachtenvrij. Dit geldt ook als iemand in jouw huishouden deze symptomen heeft. Blijf ook thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus, omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden. Dit is zeer belangrijk.
3. Ingeval je in een oranjegebied in het buitenland bent geweest, schrijft de rijksoverheid voor dat je 10 dagen in thuisquarantaine gaat. In die periode kun je niet komen bridgen. Geef dit door aan de wedstrijdleider. Op internet kun je een actueel overzicht van deze gebieden vinden.
Het bestuur vraagt je ook binnenlandse risicogebieden (denk aan de centra van grote steden) te mijden.
De meeste van onze leden behoren immers tot een risicogroep.
4. Je ontvangt een gezondheidsverklaring. Het bestuur vraagt je deze in te vullen en te ondertekenen voor aanvang van jouw eerste speeldag. Als je thuis kunt printen, doe je dit thuis en anders kun je het formulier invullen bij binnenkomst. Bij volgende bezoeken zal je worden gevraagd de lijst van deelnemers te paraferen.
5. Het bestuur vraagt alle leden om bij een wijziging in de gezondheidssituatie en een vermoeden dat er sprake kan zijn van een coronabesmetting nadat er is deelgenomen aan een zomerdrive/speeldag verenigingscompetitie, dit onmiddellijk bij het bestuur te melden.
6. De wedstrijdleiding eigent zich (op advies van de BridgeBond) de bevoegdheid toe om mensen met klachten te weigeren.
7. Ben je nog niet helemaal zeker, maar wil je wel graag kaarten, dan staat het je uiteraard vrij een mondkapje te dragen.
8. Op vrijdagmorgen betreed je het gebouw bij de deur aan de zijde van de tennisbanen, waar de garderobe is (binnen de toegangspoort linksaf dus)
N.B.: voor de tennissers geldt een andere looproute en in-/uitgang.
9. Direct na binnenkomst reinig je je handen met de alcoholhoudende handgel. Overigens staat deze handgel op of bij alle tafels, zodat je ook tussendoor je handen kunt reinigen. Dit geldt ook voor hygienedoekjes en tissues.
10. Je neemt een biedbox uit de krat, die bij de ingang staat. Deze biedbox hou je de hele morgen bij je.
11. Van de wedstrijdleider krijg je je loopbriefje. Je neemt meteen plaats aan de tafel die als eerste op je briefje staat. Wil je meteen bij de start een kop koffie, thee, cappuccino of chocola, dan kan dat. Afrekening van je consumptie kan alleen door middel van een pinbetaling.
12. Gevraagd wordt een vaste looproute aan te houden. Deze is “met de klok mee”.
13. De tafels zijn twee aan twee gezet. Gevraagd wordt zoveel mogelijk bij de hoeken van de tafel te zitten. Hiermee wordt de 1,5 meter afstand redelijk benaderd. Het is misschien verstandig dat de dummy haar/zijn kaarten wat meer naar het midden van de tafel neerlegt, zodat de leider deze goed kan zien.
14. Onderzoek heeft uitgewezen, dat overdracht van het virus via de speelkaarten (papier en karton) vrijwel nihil is, maar niet uitgesloten. Het staat jullie natuurlijk vrij plastic handschoenen te dragen.
15. De wedstrijdleider maakt een tafelindeling, waarmee wordt getracht het aantal loopbewegingen te beperken. Houd bij wisseling toch zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand. Op de tafels worden standaards geplaatst met het nummer van de tafel, zodat beter op afstand is te zien, waar de volgende tafel staat waaraan gespeeld moet worden.
16. Het afstand houden geldt uiteraard ook voor de pauze, als de consumpties bij de bar worden gehaald. Dus niet allemaal tegelijk. En natuurlijk ook bij een bezoek aan het toilet houd je rekening met elkaar en was je regelmatig je handen.
17. Wanneer het laatste spel is beëindigd, wacht je aan de tafel tot de wedstrijdleider aangeeft dat je kan vertrekken, neem je de biedbox mee richting de garderobe en plaatst deze in de krat.
18. Je verlaat het gebouw door de deur waar je ook bent binnengekomen. Het bestuur adviseert jullie ook bij vertrek je handen te wassen.
Let wel, het is ook voor bestuur, wedstrijdleiding en materiaalverzorging de eerste weken proefdraaien. Nog niet alles zal op rolletjes lopen. Heb je een suggestie voor het bestuur, schroom niet en geeft ’t aan ons door.
Het bestuur probeert door middel van dit protocol het bridgen zo verantwoord mogelijk te laten gebeuren. Blijft echter dat ieder voor eigen risico meedoet. Het bestuur neemt geen verantwoordelijkheid voor situaties, waarin er toch sprake is van een vorm van besmetting.